Obchodné podmienky - Hotel pod zámkom

Obchodné podmienky

Home / Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY HOTEL POD ZÁMKOM****

  1. Všeobecné obchodné podmienky

1.1. Tieto „Všeobecné obchodné podmienky“ upravujú používanie ubytovacieho zariadenia Poskytovateľa služieb, a služieb ním poskytovaných.

1.2. Špeciálne, individuálne podmienky nie sú súčasťou zverejnených Všeobecných obchodných podmienok, ale nevylučujú uzavretie zvláštnych dohôd s cestovnými kanceláriami, cestovnými organizátormi, v jednotlivých prípadoch s rozličnými, danému druhu obchodu zodpovedajúcimi, kondíciami.

  1. Zmluvná strana

2.1. Služby, poskytované Poskytovateľom služieb, využíva Hosť.

2.2. Pokiaľ objednávku služieb odovzdá Hosť priamo Poskytovateľovi služieb, potom je Hosť Zmluvnou stranou. Poskytovateľ služieb a Hosť– v prípade splnenia podmienok – sa spolu stávajú zmluvnými stranami (ďalej Strany).

2.3. Pokiaľ objednávku služieb z poverenia Hosťa odovzdá Poskytovateľovi služieb tretia osoba (ďalej Sprostredkovateľ), potom podmienky spolupráce upravuje zmluva, uzavretá medzi Poskytovateľom služieb a Sprostredkovateľom. V takomto prípade Poskytovateľ služieb nie je povinný prešetrovať, či je tretia osoba legitímnym zástupcom Hosťa.

  1. Vznik zmluvy, spôsob rezervácie, úprava rezervácie, oznamovacia povinnosť

3.1. Na ústne alebo písomne podanú žiadosť Hosťa o ponuku pošle Poskytovateľ služieb ponuku. Pokiaľ do 48 hodín od odoslania ponuky nebude doručená konkrétna objednávka, potom viazanosť ponuky Poskytovateľa služieb zaniká.

3.2. Zmluva vzniká písomným potvrdením ústne alebo písomne podanej rezervácie Hosťa Poskytovateľom služieb, a pokladá sa za Písomne uzatvorenú Zmluvu. Ústne podaná rezervácia, dohoda, úprava, alebo jej ústne potvrdenie Poskytovateľom služieb nemá váhu Zmluvy.

3.3. Zmluva o využívaní ubytovacích služieb sa uzatvára na dobu určitú.

3.3.1. Pokiaľ Hosť ešte pred ukončením určeného obdobia definitívne opustí izbu, potom má Poskytovateľ služieb právo na úmernú čiastku protihodnoty služieb vo výške 50% z ceny nevyčerpaných ubytovacích služieb. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje posudzovať uplatnenie si nároku na 50% z ušlej čiastky  ubytovacích služieb jednotlivo, ak prípadné iné zmluvné podmienky neurčujú inak. Izbu, ktorá sa uvoľnila pred uplynutím určenej doby, je Poskytovateľ služieb oprávnený opätovne speňažiť.

3.3.2. Na predĺženie využívania ubytovacích služieb iniciované Hosťom, je potrebný predbežný súhlas Poskytovateľa služieb. V takomto prípade si môže Poskytovateľ služieb vyhradiť uhradenie už poskytnutých služieb.

  1. Podmienky zrušenia rezervácie (Storno podmienky)

4.1. Storno poplatok sa rozumie dohodnutá zmluvná pokuta.

4.2. Stornovanie rezervácie vopred dohodnutých objednaných služieb (1 – 5 izieb)

4.2.1. 1-5 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt je storno poplatok vo výške 80 % z ceny objednaných služieb alebo z ceny stornovanej časti objednaných služieb, uvedenej v potvrdení rezervácie.

4.2.2. 6-14 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt je storno poplatok vo výške 50 % z ceny objednaných služieb alebo z ceny stornovanej časti objednaných služieb, uvedenej v potvrdení rezervácie.

4.2.3. V prípade zrušenia rezervácie viac ako 14 dní pred jej uskutočnením sa storno poplatok neuplatňuje.

4.3. Stornovanie skupinovej rezervácie vopred dohodnutých objednaných služieb (6 a viac izieb)

4.3.1. 1 až 14 dní (vrátane) pred jej uskutočnením je storno poplatok vo výške 80 % z ceny objednaných služieb alebo jej stornovanej časti, uvedenej v potvrdení objednávky/rezervácie.

4.3.2. 15-25 dní (vrátane) pred jej uskutočnením je storno poplatok vo výške 50 % z ceny objednaných služieb alebo stornovanej časti, uvedenej v potvrdení objednávky/rezervácie.

4.3.3. V prípade zrušenia skupinovej objednávky/rezervácie viac ako 25 dní pred jej uskutočnením sa storno poplatok neuplatňuje.

4.4. Stornovanie rezervácie, objednávky alebo ich časti sa vykonáva písomným oznámením Poskytovateľovi.

4.5. Stornovanie sa uplatňuje aj v prípade, že Hosť/Objednávateľ neoznámil stornovanie rezervácie, objednávky alebo jej časti a objednaná služba nebola vyčerpaná.

4.6. Oznámenie o stornovaní sa zasiela e-mailom na adresu: recepcia@hotelpodzamkom.sk, resp. na e-mailovú adresu osoby, s ktorou už objednávateľ o konkrétnej objednávanej rezervácii komunikoval.

  1. Platobné podmienky

5.1. V prípade jednej rezervácie do 5 izieb je zálohová platba 14 dní pred nástupom na pobyt vo výške 100 % z ceny objednaných služieb na základe vystaveného potvrdenia rezervácie, pripísaním na účet Poskytovateľa, č. účtu: IBAN: SK36 0900 0000 0051 2316 9300, VS: číslo rezervácie (prípadne číslo zálohovej faktúry).

5.2. V prípade jednej rezervácie 6 a viac izieb je zálohová platba 25 dní pred nástupom na pobyt na základe vystavenej zálohovej faktúry (resp. potvrdenia rezervácie) vo výške 50 % z kalkulovanej ceny objednaných služieb, pripísaním na účet Poskytovateľa, č. účtu: IBAN: SK36 0900 0000 0051 2316 9300,

VS: číslo rezervácie (prípadne číslo zálohovej faktúry).

V prípade, že zálohová platba uvedená v potvrdení rezervácie/objednávky nebude uhradená v lehote podľa vyššie uvedených Platobných podmienok, má sa za to, že účastníci od zmluvy o rezervovaní/objednaní pobytu alebo služby odstúpili. To isté platí aj v prípade, že objednávateľ nezačne využívať rezervované/objednané služby v 1. deň termínu pobytu do 24,00 hod. alebo inom dohodnutom čase. Odstúpením od zmluvy o rezervovaní/objednaní pobytu alebo služby nie sú dotknuté Storno poplatky uvedené v bode č. 4.

  1. Ceny

6.1. Ceny hotela za izbu sú zverejnené na recepcii hotela alebo web stránke hotela www.hotelpodzamkom.sk  Cenníky iných služieb sú k dispozícii v danom oddelení hotela (reštaurácia, wellness) alebo na web stránke hotela.

6.2. Poskytovateľ služieb môže svoje zverejnené ceny bez predbežného oznámenia zmeniť.

6.3. Zároveň s oznámením cien oznámi Poskytovateľ služieb aj mieru daní, obsiahnutú v cenách (DPH, daň z ubytovania), určenú zákonom, platnú v termíne odoslania ponuky. Poskytovateľ služieb môže náklady navyše, spôsobené úpravou platných daňových zákonov (DPH, daň z ubytovania), po predbežnom oznámení previesť na Zmluvnú stranu.

6.4. Aktuálne zľavy, akcie, ostatné ponuky budú oznámené na stránke www.hotelpodzamkom.sk

  1. Spôsob platby, záruka

7.1. Poskytovateľ služieb požaduje protihodnotu služieb, poskytovaných Zmluvnej strane, najneskôr po ich využití, pred odchodom z hotela, ale v rámci individuálnej dohody môže poskytnúť aj možnosť neskoršej úhrady.

7.2. Zmluvná strana môže svoj účet uhradiť v hotovosti v EUR, prostredníctvom platobných kariet: Visa, EC/MC alebo bankovým prevodom vopred. Plná platba objednaných služieb musí byť uhradená 14 dní pred príchodom na bankový účet hotela Pod Zámkom****, vedenom na spoločnosť 1113 Bojnice s.r.o.. Bankové poplatky spojené s realizáciou platby si klient hradí sám. V prípade, že platba nie je zrealizovaná pred príchodom klienta si hotel Pod Zámkom**** vyhradzuje právo na zrušenie rezervácie podľa storno podmienok.
Bankové údaje: Slovenská sporiteľňa , a.s.

Bankový účet 1113 Bojnice s.r.o.: IBAN: SK36 0900 0000 0051 2316 9300

7.3. Náklady spojené s použitím ktoréhokoľvek spôsobu platby nesie Zmluvná strana.

  1. Mlčanlivosť
    Poskytovateľ služieb je povinný postupovať podľa smerníc o spracovaní údajov.

Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť od 01. 09. 2018.