Obchodné podmienky

Home / Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY HOTEL POD ZÁMKOM****

  1. Všeobecné obchodné podmienky

1.1. Tieto „Všeobecné obchodné podmienky“ upravujú používanie ubytovacieho zariadenia Poskytovateľa služieb, a služieb ním poskytovaných.

1.2. Špeciálne, individuálne podmienky nie sú súčasťou zverejnených Všeobecných obchodných podmienok, ale nevylučujú uzavretie zvláštnych dohôd s cestovnými kanceláriami, cestovnými organizátormi, v jednotlivých prípadoch s rozličnými, danému druhu obchodu zodpovedajúcimi, kondíciami.

  1. Zmluvná strana

2.1. Služby, poskytované Poskytovateľom služieb, využíva Hosť.

2.2. Pokiaľ objednávku služieb odovzdá Hosť priamo Poskytovateľovi služieb, potom je Hosť Zmluvnou stranou. Poskytovateľ služieb a Hosť– v prípade splnenia podmienok – sa spolu stávajú zmluvnými stranami (ďalej Strany).

2.3. Pokiaľ objednávku služieb z poverenia Hosťa odovzdá Poskytovateľovi služieb tretia osoba (ďalej Sprostredkovateľ), potom podmienky spolupráce upravuje zmluva, uzavretá medzi Poskytovateľom služieb a Sprostredkovateľom. V takomto prípade Poskytovateľ služieb nie je povinný prešetrovať, či je tretia osoba legitímnym zástupcom Hosťa.

  1. Vznik zmluvy, spôsob rezervácie, úprava rezervácie, oznamovacia povinnosť

3.1. Na ústne alebo písomne podanú žiadosť Hosťa o ponuku pošle Poskytovateľ služieb ponuku. Pokiaľ do 48 hodín od odoslania ponuky nebude doručená konkrétna objednávka alebo depozit z bodu 3.1.3., potom viazanosť ponuky Poskytovateľa služieb zaniká.

3.1.1. Na potvrdenie rezervácie si môže poskytovateľ vyžiadať depozit v podobe zálohovej platby alebo údajov o platobnej karte objednávateľa. Poskytovateľ použije údaje o platobnej karte v prípade vzniknutia poplatkov pri odstúpení od zmluvy podľa bodu č.4 a použije ich ako platobný prostriedok, najskôr však v deň nástupu na  pobyt. Odoslaním osobných údajov súhlasíte s ich spracovaním podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracované za účelom korektného vybavenia Vašej rezervácie. Vaše osobné údaje    sú zabezpečené pred sprístupnením neoprávneným osobám aj prostredníctvom postupov Bezpečnostného projektu.

3.2. Zmluva vzniká písomným potvrdením ústne alebo písomne podanej rezervácie Hosťa Poskytovateľom služieb, a pokladá sa za Písomne uzatvorenú Zmluvu. Ústne podaná rezervácia, dohoda, úprava, alebo jej ústne potvrdenie Poskytovateľom služieb nemá váhu Zmluvy.

3.3. Zmluva o využívaní ubytovacích služieb sa uzatvára na dobu určitú.

3.3.1. Pokiaľ Hosť ešte pred ukončením určeného obdobia definitívne opustí izbu, potom má Poskytovateľ služieb právo na úmernú čiastku protihodnoty služieb vo výške 50% z ceny nevyčerpaných ubytovacích služieb. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje posudzovať uplatnenie si nároku na 50% z ušlej čiastky  ubytovacích služieb jednotlivo, ak prípadné iné zmluvné podmienky neurčujú inak. Izbu, ktorá sa uvoľnila pred uplynutím určenej doby, je Poskytovateľ služieb oprávnený opätovne speňažiť.

3.3.2. Na predĺženie využívania ubytovacích služieb iniciované Hosťom, je potrebný predbežný súhlas Poskytovateľa služieb. V takomto prípade si môže Poskytovateľ služieb vyhradiť uhradenie už poskytnutých služieb.

  1. Podmienky zrušenia rezervácie (Storno podmienky)

4.1. Storno poplatok sa rozumie dohodnutá zmluvná pokuta.

4.2. Stornovanie rezervácie vopred dohodnutých objednaných služieb (skupina 1 – 5 izieb), individuálne rezervácie.

4.2.1. Menej ako 24 hodín pred nástupom alebo v prípade že hosť nezačne využívať dohodnuté služby do 24:00 hod dňa nástupu je storno poplatok vo výške 100%. Nástup začína v deň ubytovania o 14:00 hod.

4.2.2. 2-6 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt je storno poplatok vo výške 50 % z ceny objednaných služieb alebo z ceny stornovanej časti objednaných služieb, uvedenej v potvrdení rezervácie.

4.2.3. 7-14 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt je storno poplatok vo výške 10 % z ceny objednaných služieb alebo z ceny stornovanej časti objednaných služieb, uvedenej v potvrdení rezervácie.

4.2.4. V prípade zrušenia rezervácie viac ako 14 dní pred jej uskutočnením sa storno poplatok neuplatňuje.

4.2.5.  Nenávratná rezervácia, alebo non-refundable rezervácia je rezervácia, ktorá je označená ako nenávratná alebo ako non-refundable má špecifické storno podmienky nakoľko je v            ponuke za zvýhodnenú cenu v porovnaní s rezerváciou, ktorá podlieha štandardným storno podmienkam, ktoré sú uvedené v bodoch 4.1.-4.3.4 Každá rezervácia, ktorú hosť vykonal cez rezervačný systém, telefonicky alebo mailom a ktorá je označená ako non-refundable, čiže ako nenávratná rezervácia, podlieha 100 percentnému storno poplatku v prípade jej zrušenia, alebo nedostavenia sa na pobyt a/alebo nečerpania služby a/alebo jej časti. Hotel je oprávnený účtovať 100 percentný storno poplatok za vopred objednané a dohodnuté služby v prípade, že hosť zruší svoju non-refundable rezerváciu, čiže nenávratnú rezerváciu pobytu alebo objednanej služby, alebo jej časti. Oznámenie zrušenia rezervácie pobytu, služby, alebo jej časti hotel prijíma iba písomnou formou.

4.3. Stornovanie skupinovej rezervácie vopred dohodnutých objednaných služieb (skupina 6 a viac izieb)

4.3.1. 1 až 14 dní (vrátane) pred jej uskutočnením je storno poplatok vo výške 80 % z ceny objednaných služieb alebo jej stornovanej časti, uvedenej v potvrdení objednávky/rezervácie.

4.3.2. 15-25 dní (vrátane) pred jej uskutočnením je storno poplatok vo výške 50 % z ceny objednaných služieb alebo stornovanej časti, uvedenej v potvrdení objednávky/rezervácie.

4.3.3. V prípade zrušenia skupinovej objednávky/rezervácie viac ako 25 dní pred jej uskutočnením sa storno poplatok neuplatňuje.

4.3.4.  Nenávratná rezervácia, alebo non-refundable rezervácia je rezervácia, ktorá je označená ako nenávratná alebo ako non-refundable má špecifické storno podmienky nakoľko je v            ponuke za zvýhodnenú cenu v porovnaní s rezerváciou, ktorá podlieha štandardným storno podmienkam, ktoré sú uvedené v bode 4.1. Každá rezervácia, ktorú hosť vykonal cez rezervačný systém a ktorá je označená ako non-refundable, čiže ako nenávratná rezervácia, podlieha 100 percentnému storno poplatku v prípade jej zrušenia, alebo nedostavenia sa na pobyt a/alebo nečerpania služby a/alebo jej časti. Hotel je oprávnený účtovať 100 percentný storno poplatok za vopred objednané a dohodnuté služby v prípade, že hosť zruší svoju non-refundable rezerváciu, čiže nenávratnú rezerváciu pobytu alebo objednanej služby, alebo jej časti. Oznámenie zrušenia rezervácie pobytu, služby, alebo jej časti hotel prijíma iba písomnou formou.

4.4. Stornovanie rezervácie, objednávky alebo ich časti sa vykonáva písomným oznámením Poskytovateľovi.

4.5. Stornovanie sa uplatňuje aj v prípade, že Hosť/Objednávateľ neoznámil stornovanie rezervácie, objednávky alebo jej časti a objednaná služba nebola vyčerpaná.

4.6. Oznámenie o stornovaní sa zasiela e-mailom na adresu: recepcia@hotelpodzamkom.sk, resp. na e-mailovú adresu osoby, s ktorou už objednávateľ o konkrétnej objednávanej rezervácii komunikoval.

  1. Platobné podmienky

5.1. V prípade jednej rezervácie do 5 izieb je zálohová platba 14 dní pred nástupom na pobyt vo výške 100 % z ceny objednaných služieb na základe vystaveného potvrdenia rezervácie, pripísaním na účet Poskytovateľa, č. účtu IBAN: SK15 7500 0000 0040 3069 7812, VS: číslo rezervácie (prípadne číslo zálohovej faktúry) alebo podľa individuálnej dohody si na potvrdenie rezervácie môže poskytovateľ vyžiadať depozit v podobe zálohovej platby alebo údajov o platobnej karte objednávateľa. Poskytovateľ použije údaje o platobnej karte v prípade vzniknutia poplatkov pri odstúpení od zmluvy podľa bodu č.4 a použije ich ako platobný prostriedok, najskôr však v deň nástupu na  pobyt. Odoslaním osobných údajov súhlasíte s ich spracovaním podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracované za účelom korektného vybavenia Vašej rezervácie. Vaše osobné údaje sú zabezpečené pred sprístupnením neoprávneným osobám aj prostredníctvom postupov Bezpečnostného projektu

5.2. V prípade jednej rezervácie 6 a viac izieb je zálohová platba 25 dní pred nástupom na pobyt na základe vystavenej zálohovej faktúry (resp. potvrdenia rezervácie) vo výške 50 % z kalkulovanej ceny objednaných služieb, pripísaním na účet Poskytovateľa, č. účtu IBAN: SK15 7500 0000 0040 3069 7812.

VS: číslo rezervácie (prípadne číslo zálohovej faktúry).

V prípade, že zálohová platba uvedená v potvrdení rezervácie/objednávky nebude uhradená v lehote podľa vyššie uvedených Platobných podmienok, má sa za to, že účastníci od zmluvy o rezervovaní/objednaní pobytu alebo služby odstúpili. To isté platí aj v prípade, že objednávateľ nezačne využívať rezervované/objednané služby v 1. deň termínu pobytu do 24,00 hod. alebo inom dohodnutom čase. Odstúpením od zmluvy o rezervovaní/objednaní pobytu alebo služby nie sú dotknuté Storno poplatky uvedené v bode č. 4.

5.3. Platba pri online rezervácii

5.3.1 Úhradu za pobyt rezervovaný klientom pri online rezervácií je klient povinný úhradiť v plnej výške pri online rezervácií prostredníctvom služby platby platobnou kartou (Cardpay), prostredníctvom služby Tatrapay, alebo prevodom na účet na základe vystavenej faktúry.

5.3.2 Od klienta je požadované číslo kreditnej/debetnej karty. Potvrdením rezervácie dáva klient súhlas na realizáciu úhrady za rezervovaný pobyt v plnej výške v prospech prevádzkovateľa (stiahnutím ceny pobytu) a oprávňuje prevádzkovateľa na realizáciu tejto úhrady. Celková cena pobytu je ihneď zúčtovaná na spracovanie v prospech bankového účtu prevádzkovateľa.

5.3.3 Postup a činnosť prevádzkovateľa vychádza z etických princípov a rešpektuje súkromie klienta. Rezervačný systém využíva v súčasnosti najmodernejšie systémy šifrovania citlivých dát a údajov, ktoré garantuje plnú bezpečnosť údajov poskytnutých pri realizácii úhrady klientom.

5.3.4 Klient splnomocňuje prevádzkovateľa na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej karte/debetnej karte v príslušnom call-centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu/debetnú kartu vydala.

5.3.5 V prípade, že klient nemá záujem pri online rezervácii realizovať úhradu tzv. online platbou podľa bodu 5.3.1, je klient oprávnený zvoliť si formu realizácie úhrady za pobyt formou tzv. offline platby, t.j. bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet prevádzkovateľa. V takomto prípade, t.j. v prípade, že pri online rezervácii zadá klient požiadavku na realizáciu tzv. offline platby, bude mu prevádzkovateľom na klientom vybraný pobyt vystavená v rezervačnom systéme nezáväzná rezervácia, pri ktorej sa klientovi po potvrdení objednávky s tzv. offline platbou zobrazia informácie o (i) čísle rezervácie a informáciách o rezervácii, (ii) tom, že pobyt (kapacita) a výška ceny za pobyt bude klientovi garantovaná až po pripísaní peňažných prostriedkov na bankový účet prevádzkovateľa, (iii) platobných údajoch a platobných podmienkach (bankové spojenie, číslo účtu, variabilný symbol, lehota splatnosti). Klientom rezervovaný pobyt s využitím tzv. offline platby nie je pre prevádzkovateľa ani klienta záväzný (ide o nezáväznú rezerváciu) a neznamená nárok klienta na vyhradenie pobytu (kapacity) pre klienta. Rezervácia sa stáva záväznou v okamihu pripísania peňažných prostriedkov v sume úhrady za pobyt na bankový účet prevádzkovateľa a potvrdenia zo strany prevádzkovateľa. V prípade, že v čase od potvrdenia nezáväznej rezervácie pobytu do času pripísania peňažných prostriedkov v sume úhrady za pobyt na bankový účet prevádzkovateľa (t.j. do času, kým sa rezervácia stane záväznou) dôjde k vypredaniu klientom nezáväzne rezervovaného pobytu (kapacity), ponúkne prevádzkovateľ klientovi alternatívu využitia služieb (pobytu) napríklad formou ponuky izby vyššej kategórie (s doplatením rozdielu v cene) alebo nižšej kategórie alebo ponuky iného ubytovacieho zariadenia prevádzkovateľa v lokalite. V prípade, že klient nebude s ponúknutou alternatívou súhlasiť, je oprávnený od rezervácie pobytu odstúpiť a prevádzkovateľ vráti klientovi klientom uhradenú platbu v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia klienta od rezervácie, a to bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet klienta, z ktorého klient realizoval platbu. V prípade neuhradenia ceny pobytu do dňa splatnosti, je prevádzkovateľ oprávnený rezerváciu zrušiť bez nároku klienta na akúkoľvek finančnú či nefinančnú náhradu.

5.3.6 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo možnosti obmedzenia alebo vylúčenia tzv. offline platby (podľa bodu 3.5) v prevádzkovateľom stanovených prípadoch, na ktoré bude klient pri realizácii online rezervácie upozornený pred potvrdením rezervácie (napr. v prípade špeciálnych akciových pobytov, , v prípade Last Minute pobytov, promo kódu a podobne).

 

  1. Ceny

6.1. Ceny hotela za izbu sú zverejnené na recepcii hotela alebo web stránke hotela www.hotelpodzamkom.sk  Cenníky iných služieb sú k dispozícii v danom oddelení hotela (reštaurácia, wellness) alebo na web stránke hotela.

6.2. Poskytovateľ služieb môže svoje zverejnené ceny bez predbežného oznámenia zmeniť.

6.3. Zároveň s oznámením cien oznámi Poskytovateľ služieb aj mieru daní, obsiahnutú v cenách (DPH, daň z ubytovania), určenú zákonom, platnú v termíne odoslania ponuky. Poskytovateľ služieb môže náklady navyše, spôsobené úpravou platných daňových zákonov (DPH, daň z ubytovania), po predbežnom oznámení previesť na Zmluvnú stranu.

6.4. Aktuálne zľavy, akcie, ostatné ponuky budú oznámené na stránke www.hotelpodzamkom.sk

  1. Spôsob platby, záruka

7.1. Poskytovateľ služieb požaduje protihodnotu služieb, poskytovaných Zmluvnej strane, najneskôr po ich využití, pred odchodom z hotela, ale v rámci individuálnej dohody môže poskytnúť aj možnosť neskoršej úhrady.

7.2. Zmluvná strana môže svoj účet uhradiť v hotovosti v EUR, prostredníctvom platobných kariet: Visa, EC/MC alebo bankovým prevodom vopred. Plná platba objednaných služieb musí byť uhradená 14 dní pred príchodom na bankový účet hotela Pod Zámkom****, vedenom na spoločnosť HPZ s.r.o.. Bankové poplatky spojené s realizáciou platby si klient hradí sám. V prípade, že platba nie je zrealizovaná pred príchodom klienta si hotel Pod Zámkom**** vyhradzuje právo na zrušenie rezervácie podľa storno podmienok.
Bankové údaje: Československá obchodná banka, a.s… Bankový účet HPZ s.r.o.: IBAN: SK15 7500 0000 0040 3069 7812

7.3. Náklady spojené s použitím ktoréhokoľvek spôsobu platby nesie Zmluvná strana.

  1. Mlčanlivosť
    Poskytovateľ služieb je povinný postupovať podľa smerníc o spracovaní údajov.

Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť od 01. 09. 2018.