Ochrana súkromia

Home / Ochrana súkromia

VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SÚ S NAMI V BEZPEČÍ

Informácie pre našich zákazníkov a partnerov o tom, ako nakladáme s osobnými údajmi a ako ich chránime pred zneužitím a nedovoleným používaním.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. a podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane osobných údajov (ďalej len GDPR), ktoré vstúpilo do platnosti 25.5.2018 a nahradilo tým súčasnú platnú legislatívu.

V súlade s čl. 13 GDPR je našou zákonnou povinnosťou Vás informovať, ako spracovávame vaše osobné údaje a aké sú vaše práva.

SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Sme správcami osobných údajov na webovej stránke www.hotelpodzamkom.sk
Určujeme, ako budú vaše osobné údaje spracovávané a za akým účelom.

 

HPZ s.r.o., Štúrova 41, 949 01 Nitra

Prevádzka: Hotel Pod Zámkom****, Hurbanovo námestie 1581/2
IČO: 546 364 18, DIČ: 212 174 107 2

 

ROZSAH ZPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom ich nám príslušný subjekt osobných údajov poskytol, a to priamo v súvislosti s uzatvorením zmluvného, alebo v rozsahu iného právneho vzťahu so správcom, alebo ktoré správca zhromaždí inak a spracováva ich v súlade s platnými právnymi predpismi, alebo k plneniu zákonných povinností správcu.

SPÔSOB SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovanie je realizované jednotlivými poverenými zamestnancami. K spracovaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky a manuálnym spôsobom v listinnej podobe za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom sme prijali technicko-organizačné opatrenia k zaisteniu ochrany osobných údajov, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, a ich neoprávneným prenosom,, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako aj k ich inému nechcenému zneužitiu. Naši zamestnanci v pracovnoprávnom vzťahu majú za týmto účelom uzatvorenú Zmluvu o mlčanlivosti.

DOBA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade s lehotami uvedenými v príslušných zmluvách, podľa nášho archívneho poriadku a podľa príslušných právnych predpisov ide o dobu nevyhnutne nutnú k zaisteniu práv a povinností plynúcich jak zo záväzkových vzťahov, tak aj z príslušných právnych predpisov.

PRE KTORÉ ÚČELY OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME A AKO DLHO ICH UCHOVÁVÁME?

Pre obchodné účely (Právny titul: Plnenie zmluvy)

Ak sa rozhodnete využiť naše služby a stať sa našim klientom, to znamená, ak uzatvoríte s nami obchodnú zmluvu, evidujeme vaše kontaktné údaje.

Osobné údaje: Názov firmy (podľa Obchodného alebo Živnostenského registra ), meno a priezvisko fyzickej osoby , adresa, e-mail, telefónne číslo, účtovné a platobné údaje (IČO, DIČ, číslo účtu). Údaje sú nevyhnutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho klienta pre realizáciu samotného dodania predmetu zmluvy a k realizácii operácií nevyhnutných pre vystavenie daňových dokladov a identifikácii vašich bezhotovostných platieb.

Vaše údaje, budeme spracovávať po dobu realizácie predmetu platnej kúpnej zmluvy, a podľa zákona ďalších desať rokov odo dňa jej skončenia.

Pre marketingové účely (Právny titul: Súhlas)

SÚHLAS: Pre marketingové účely evidujeme minimálne údaje a to na základe vášho súhlasu. V prípade, že prejavíte záujem o naše novinky a akciové ponuke, poskytujeme Vám možnosť vyjadriť dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov zaškrtnutím políčka s možnosťou voľby súhlasu/nesúhlasu evidencie vašich osobných údajov pre tieto účely. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať ako písomnou formou na adresu spoločnosti HPZ s.r.o., Štúrova 41, 949 01 Nitra, alebo prostredníctvom zrušenia na e-mailovej adrese marketing@hotelpodzamkom.sk

 

Prechádzanie webovej lokality (Právny titul: Súhlas)

V prípade, že si prehliadate našu web stránku, môžeme zbierať údaje o vašich návštevách na tejto stránke a sledovať užívanie služieb . Tieto údaje zahŕňajú vašu IP adresu. Teda ako dlho ste na stránke boli, z ktorej stránky ste prišli a kedy odišli. K tomuto účelu používame služby tretích partnerov (Google Analytics, Smartlook ai.). Takéto informácie získavame automatizovane prostredníctvom cookies, nebo prostredníctvom trackovacích technológií, nakoľko Vám chceme poskytovať čo najlepšie služby. Vaše údaje budeme spracovávať a evidovať po dobu 26 mesiacov. Cookies môžete na svojom počítači kedykoľvek zakázať.

VAŠE PRÁVA AKO SUBJEKTU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pokiaľ ako správca spracovávame Vaše osobné údaje, máte právo sa na nás kedykoľvek obrátiť a uplatniť právo na prístup a opravu údajov, ktoré spracovávame. Ak máte pochybnosti o tom, že Vaše údaje spracovávame v súlade so zákonom, môžete nás požiadať o vysvetlenie, nebo o nápravu závadného stavu, najmä požadovať blokovanie, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov, prípadne kompletný výmaz týchto údajov. Máte právo podať aj sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky.

OCHRANA A ZABEZPEČENIE VAŠICH ÚDAJOV

S Vašimi osobnými údajmi, budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou slovenskou a európskou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov používame automatizované, ale aj neautomatizované prostriedky. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch uložených v Európskej únii a na serveri firmy Google. Osobné dáta sú chránené v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja, a miere rizika zneužitia. Dobrovoľne sme sa zaviazali rovnako ako aj naši spolupracovníci, že budeme udržiavať technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu osobných údajov a to v celom reťazci, od vloženia vášho e-mailu až po vymazanie po vypršaní súhlasu, alebo zákonnej doby skladovania údajov. Osobné údaje, ktoré spracovávame ako správca aj ako spracovateľ, môžeme sprístupňovať výhradne spolupracovníkom a spracovateľom, ktorí vykonávajú administratívnu a technickú podporu pri prevádzke aplikácií potrebných k prevádzke webu a podporných aplikácií. Iným subjektom, je umožnený prístup iba z dôvodov plnenia zákonných povinností.

PREHLÁSENIE SPRÁVCU

Prehlasujeme, že ako správca osobných údajov svojich odberateľov spĺňame zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou:

  1. Spracovávame osobné údaje svojich odberateľov iba na základe súhlasu, oprávneného záujmu nebo zákonného právneho titulu.
  2. Nepracujeme s citlivými osobnými údajmi t.j. osobnými údajmi vypovedajúcimi o národnostnom, rasovom nebo etnickom pôvode, politických postojoch, členstve v odborových organizáciách, náboženstve a filozofickom presvedčení, odsúdení za trestný čin, zdravotnom stave a sexuálnom živote subjektov údajov a genetických a biometrických údajoch,
  3. Spĺňame informačnú povinnosť voči svojim klientom podľa Zákona o ochrane osobných údajov,
  4. Umožňujeme svojim klientom výkon ich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov,
  5. Plníme všetky ďalšie povinnosti správcu osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov,
  6. Zaväzujeme sa pri rozposielaní e-mailov zohľadniť akékoľvek zmeny v evidencii osobných údajov svojich odberateľov v lehote najneskôr do 48 hodín od prijatia informácie o zmene.