Ubytovací poriadok

Home / Ubytovací poriadok

UBYTOVACIE ZARIADENIE:    HOTEL POD ZÁMKOM ****

OBCHODNÉ MENO:                 HPZ s.r.o.

SÍDLO:                                       Hurbanovo nám. 2 972 01 Bojnice

IČO:                                            546 364 18

DIČ:                                            212 174 107 2

IČ DPH:                                     SK2121741072

E-MAIL:                                      recepcia@hotelpodzamkom.sk                    

  

UBYTOVACÍ PORIADOK

 1. Hotel Pod Zámkom je ubytovacie zariadenie kategorizované ako hotel triedy****, ktoré poskytuje verejnosti za úhradu prechodné ubytovanie a ostatné doplnkové služby.
 2. Spoločnosť HPZ s.r.o., ako ubytovateľ vydáva ubytovací poriadok za účelom úpravy práv a povinnosti ubytovateľa a ubytovaných hostí vyplývajúcich zo zmeny o prechodnom ubytovaní.
 3. V hoteli Pod Zámkom môže byť ubytovaný len hosť, ktorý má objednané a ubytovateľom potvrdené služby alebo došlo k zmluvnému vzťahu na mieste ubytovania alebo je k ubytovaniu prihlásený. Za týmto účelom je hosť pri príchode povinný preukázať sa platným preukazom totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti). Prihlasovanie pobytu cudzincov sa spravuje tiež osobitnou právnou úpravou.
 4. Pracovník recepcie vydá hosťovi po prihlásení ubytovací preukaz, na ktorom bude uvedené meno, číslo izby , typ pobytu a dátum pobytu.
 5. Na základe objednaného ubytovania je hotel povinný ubytovať hosťa od 14.00 hod, pokiaľ nie je dohodnuté inak, najneskôr do 24.00 hod. Do tejto doby izbu pre hosťa rezervuje, pokiaľ nie je v objednávke dohodnuté inak. Po 24. hod môže izbu hotel následne prenajať.
 6. Hosť je povinný opustiť a vypratať priestory izby posledný deň prechodného pobytu do 10.00 hod. Pokiaľ tak hosť neurobí, môže mu hotel účtovať pobyt za nasledujúci deň, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.
 7. Ak hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu hotel ponúknuť aj inú izbu ako tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 8. V izbe ani v spoločenských priestoroch hotela nesmie hosť bez súhlasu vedenia hotela premiestňovať zariadenia a robiť úpravy. Akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo iné inštalácie sa prísne zakazujú.
 9. Na izbe nie je hosťom dovolené používať elektrické spotrebiče, okrem tých ktoré slúžia na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, sušič vlasov a pod.).
 10. Hosť je povinný pred každým odchodom z izby uzavrieť prítok vody, uzavrieť okná, balkón, riadne zatvoriť dvere a kartu od izby odovzdať na recepcii.
 11. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené  ponechávať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých osôb, ani v izbe, ani v ostatných spoločenských priestoroch hotela.
 12. V celom hoteli nie je dovolené hosťom fajčiť s výnimkou prevádzky Cocktail baru. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch pred vstupom do hotela. Porušenie tohto zákazu je spoplatnené pokutou vo výške 280 €. V prípade spustenia požiarneho hlásiča z dôvodu cigaretového dymu na izbe, bude hosť hradiť okrem samotnej pokuty aj náklady spojené s výjazdom požiarnej jednotky a ostatné obchodné škody, ktoré boli týmto vzniknuté.
 13. Hosťom nie je dovolené vnášať do izieb, alebo iných nie na to určených priestorov športové náradie a iné predmety (bicykel, lyže a pod.).
 14. Hosť je povinný dodržiavať nočný pokoj od 22.00 hod – do 06.00 hod. v celom areáli hotela.
 15. Pre prijímanie návštev ubytovaných hostí sú vyhradené spoločenské priestory hotela. V izbe, kde je hosť ubytovaný smie prijímať návštevy len zo súhlasom zodpovedného pracovníka ubytovacieho úseku.
 16. Hotel zodpovedá za veci, vnesené ubytovanými osobami do priestorov, ktoré sú vyhradené na ubytovanie, alebo na uloženie vecí. Vnesené veci sú veci, ktoré boli prinesené hosťom do priestorov, ktoré sú vyhradené na jeho ubytovanie alebo uložené na určenom mieste alebo boli za týmto účelom odovzdané do úschovy prevádzkovateľovi, alebo zodpovednému pracovníkovi prevádzkovateľa. Klenoty, peniaze a iné cennosti sa ukladajú do hotelového trezora, ktorý je umiestnený na recepcii hotela.
 17. Pri vážnom ochorení, alebo zranení hosťa hotel zabezpečí poskytnutie lekárskej pomoci prípadne odvoz do nemocnice.
 18. Psy a iné zvieratá môžu byť ubytované podľa osobitných predpisov. Cena za umiestnenie zvierat sa účtuje na základe platného cenníka. Na ubytovanie zvierat sa vzťahujú nasledovné opatrenia:

– nie je dovolené, aby zvieratá boli v hotelových priestoroch, vrátane hotelovej izby, ponechané bez dozoru ubytovaného hosťa (majiteľa alebo doprevádzajúcej osoby),
– nie je dovolené, aby sa hostia zdržiavali so zvieraťom v hotelovej reštaurácii

– zvieratá sa nesmú nechať odpočívať – ležať na lôžku alebo ostatnom zariadení, ktoré slúži na odpočinok hosťa. Nie je dovolené používať vane, sprchy, alebo umývadlá na kúpanie a umývanie zvierat,

– na kŕmenie psov a iných zvierat nesmie byť použitý inventár, ktorý slúži na prípravu a podávanie pokrmu hosťom,

– zodpovednosť za škody spôsobené zvieraťom na majetku hotela nesie hosť alebo majiteľ zvieraťa.

 1. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia Ubytovacieho poriadku a Požiarne predpisy, ktoré sa nachádzajú v každej izbe.
 2. Parkovisko v areáli hotela prevádzkuje Hotel Pod Zámkom****.
 3. Za škody, spôsobené na majetku hotela zodpovedá hosť podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 4. Hotel, ako ubytovateľ môže podľa $ 759 ods. 2 občianskeho zákonníka od zmluvy o ubytovaní odstúpiť pred uplynutím dohodnutej doby, ak aj napriek výstrahe hosť hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z ubytovacieho poriadku.
 5. Pri sťažnostiach a pri reklamácii poskytnutých služieb treba postupovať v zmysle Reklamačného poriadku, ktorý je umiestnený na recepcii hotela a rovnako je dostupný na stránke hotela: hotelpodzamkom.sk

 

Ubytovací poriadok nadobúda platnosť od 01. 10. 2018.